Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy AVEBIO działający pod adresem http://avebio.pl należy do Małgorzaty Tomaszewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „AVEBIO MAŁGORZATA TOMASZEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy (85-021), przy ul. Gdańskiej 64/11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-176-97-20.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] oraz pod numerem telefonu 52 522 23 55.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

 2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://avebio.pl/regulamin/,

 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://avebio.pl,

 6. Sprzedawca – Małgorzata Tomaszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AVEBIO MAŁGORZATA TOMASZEWSKA” z siedzibą w Bydgoszczy (85-021), ul. Gdańska 64/11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-176-97-20

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie w sposób opisany w § 3 Regulaminu. W szczególności, nie jest możliwe złożenie zamówienia telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą wiadomości SMS.

 3. Jeśli Kupujący posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia.

 4. Sprzedawca poucza Kupującego, że adres e-mail podany w koncie powinien być adresem prawidłowym i aktywnym. W przeciwnym wypadku, Kupujący nie będzie otrzymywał wiadomości kierowanych do niego ze Sklepu.

 5. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

  2. podać adres do wysyłki zamówienia oraz adres rozliczeniowy – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

  3. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  4. zapoznać się z zamówieniem i kliknąć w przycisk „Zamów i zapłać”.

 6. Sprzedawca poucza Kupującego, że podany adres do wysyłki zamówienia jest kluczowy z punktu widzenia dostawy zamówienia do Kupującego. Jeśli Kupujący poda nieprawidłowy adres do wysyłki zamówienia, kurier może nie być w stanie doręczyć przesyłki Kupującemu.

 7. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamów i zapłać” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.  

 8. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamów i zapłać”, zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayU celem dokonania płatności.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Jedyną formą dostawy zamówionych produktów dostępną w Sklepie jest przesyłka kurierem – koszt 9,90 zł brutto (w przypadku płatności przelewem bankowym lub PayU), – koszt 11,90 zł brutto (w przypadku płatności przy odbiorze). W szczególności, nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia.

 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU (PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych)

  2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  3. płatność za pobraniem (przy odbiorze).

 4. Wybór metody płatności w postaci płatności za pobraniem (przy odbiorze) możliwy jest wyłącznie w przypadku dostawy zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Płatność możliwa jest wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty).

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności inną niż płatność za pobraniem (przy odbiorze), zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Jeśli Kupujący nie dokona zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy,  Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i anulować zamówienie.

 3. Sprzedawca poucza Kupującego, że za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r., sygn. akt II CRN 79/96). Samo przesłanie przez Kupującego potwierdzenia przelewu Sprzedawcy nie jest wystarczające dla uznania, że zapłata została dokonana.

 4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.

 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

 7. Wysyłki zamówień realizowane są wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z ust. 3 powyżej.

 9. Sprzedawca poucza Kupującego, że jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki z zamówieniem z własnej woli (brak odbioru przesyłki nie będzie wynikał z okoliczności, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności), Sprzedawca będzie mógł domagać się od Kupującego naprawienia poniesionej przez Sprzedawcę szkody.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 9. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Postanowienia dotyczące danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://avebio.pl/polityka-prywatnosci

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Data publikacji: 22.12.2017